Kurowski & PartnerzyKim jesteśmy?

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od kilkunastu lat, posiada bogate doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, świadcząc skutecznie pomoc prawną dla przedsiębiorców, organów administracji publicznej i osób fizycznych. Z powodzeniem reprezentowała klientów w poważnych sprawach cywilnych i gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu stanowiła sumy kilku i kilkudziesięciomilionowe. Kancelaria w swojej działalności łączy znajomość funkcjonowania rynku przedsiębiorców oraz specyfiki działania organów administracji publicznej, co gwarantuje kompleksowe podejście do obsługi prawnej klienta, zwłaszcza korporacyjnego. Z racji posiadanego doświadczenia Kancelaria służy fachowym doradztwem w obsłudze budowlanych procesów inwestycyjnych, począwszy od fazy projektowej i uzyskiwania niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń po fazę realizacyjną.

Kancelaria posiada dużą praktykę w obsłudze rynku zamówień publicznych, w tym także w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach arbitrażowych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Kancelaria koncentruje swoją działalność na obszarze Małopolski i Śląska, niemniej prawnicy Kancelarii występują przed sądami i organami na terenie całego kraju.


Nasz zespół

Marcin Kurowski

Adwokat

Właścicielem i założycielem kancelarii jest adwokat Marcin Kurowski, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2002 roku. W 2005 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Po aplikacji wykonywał zawód radcy prawnego, a obecnie wykonuje zawód adwokata. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego, prawa administracyjnego i prawa zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i zakładów opieki zdrowotnej. Poza wykonywaniem działalności prawniczej pełnił również funkcję członka rady nadzorczej w spółkach z branży ciepłowniczej i wodociągowej.

Łukasz Kenig

Aplikant Adwokacki

Aplikant adwokacki Łukasz Kenig. Po ukończeniu studiów prawniczych w roku 2014 wpisany na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Jego zainteresowania naukowe to: prawo karne materialne i procesowe, kryminalistyka oraz medycyna sądowa, sprawy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, zagadnienia związane z prawem pracy. Doświadczenie zdobyte w ramach kilkuletnich praktyk oraz pracy w kancelarii adwokackiej pozwala na samodzielne prowadzenie spraw oraz dobieranie właściwej taktyki procesowej.

Współpracownicy
kancelarii

Z kancelarią współpracuje radca prawny Agnieszka Kurembska prowadząca kancelarię radcy prawnego w Warszawie.


Nasza oferta

Prawo rodzinne

 • reprezentacja klientów w sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, podział majątku dorobkowego i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka (ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa), opieką na dzieckiem (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej), ustaleniem kontaktów z dziećmi oraz alimentami (dochodzenie alimentów na dziecko oraz pomiędzy małżonkami)
 • reprezentacja klientów przed sądami oraz w postępowaniu mediacyjnym
 • sporządzanie projektów planów wychowawczych
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie oraz o zobowiązanie do leczenia psychiatrycznego i odwykowego

Prawo cywilne

 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości - zasiedzenie, uwłaszczenie, księgi wieczyste
 • prowadzenie spraw o ochronę własności
 • dochodzenie odszkodowań za szkody majątkowe i osobowe, w tym od zakładów ubezpieczeń (wypadki komunikacyjne, szkody ma mieniu, błędy medyczne)
 • prowadzenie spraw lokalowych, obsługa wspólnot mieszkaniowych, eksmisje
 • odzyskiwanie należności
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego
 • sprawy o odszkodowania związane z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego
 • reprezentacja klientów przed sądami i komornikami

Prawo karne

 • prowadzenie obrony w sprawach karnych i o wykroczenia, w tym również w postępowaniu o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia
 • pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym.
 • obrona skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym.
 • reprezentacja klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne oskarżenie, skazanie i aresztowanie.
 • reprezentacja klientów i obrona w postępowaniach w sprawach nieletnich (postępowanie wychowawcze i poprawcze)
 • obrona w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Prawo administracyjne

 • doradztwo prawne w sprawach przed organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu budownictwa, geodezji, planowania przestrzennego, postępowania reprywatyzacyjnego (nieruchomości przejęte na podstawie dekretów rolnego i leśnego) i gospodarki odpadami
 • reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Prawo gospodarcze

 • windykacja należności, sporządzanie wezwań do zapłaty, ugód, prowadzenie negocjacji, reprezentacja wierzycieli i dłużników przed sądami i komornikami
 • doradztwo dla spółek prawa handlowego, pomoc prawna dla wspólników i organów spółek, sporządzanie projektów uchwał, umów i oświadczeń ze stosunków pomiędzy spółką a jej wspólnikami, reprezentacja klientów na posiedzeniach organów spółek
 • reprezentacja klientów w sprawach rejestrowych, rejestracja spółek i sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego
 • reprezentacja klientów podczas negocjacji handlowych
 • reprezentacja klientów przed sądami, prokuraturami, komornikami, organami administracji publicznej

Prawo zamówień publicznych

 • doradztwo prawne dla zamawiających i wykonawców
 • sporządzanie dokumentacji w postępowaniu o zamówienia publiczne (projekty ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umów w sprawach o zamówienia, korespondencji w toku postępowania
 • pomoc prawna przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz kryteriów oceny ofert
 • pomoc prawna przy przygotowaniu oferty przetargowej
 • sporządzanie informacji w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców w postępowaniu przed ta Izbą
 • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja zamawiających i wykonawców przed sądem okręgowym i Najwyższym

Prawo pracy

 • kompleksowe doradztwo w sprawach pracowniczych (sporządzanie umów o pracę i pozostałej dokumentacji ze stosunku pracy) – współpraca w tym zakresie z HR Managerem
 • reprezentacja pracodawców w stosunkach ze związkami zawodowymi oraz radami pracowniczymi
 • sporządzanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych (regulaminy, układy zbiorowe pracy)
 • sporządzanie projektów oświadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
 • reprezentacja klientów (pracodawców i pracowników) przed sądami w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o przywrócenie do pracy, o ustalenie stosunku pracy, o zapłatę wynagrodzenia za pracę, o uchylenie kary porządkowej
 • reprezentacja klientów przed Państwową Inspekcją Pracy
 • reprezentacja klientów w sprawach o emeryturę z obniżonym wiekiem emerytalnym

Prawo spadkowe

 • doradztwo w sprawach spadkowych przy sporządzaniu testamentów, umów o zrzeczenie się dziedziczenia, wydziedziczeniu
 • reprezentacja klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, spis inwentarza, zabezpieczenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych i zarząd spadku nieobjętego
 • reprezentacja klientów w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu i stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego

Oferta dla przedsiębiorców

Kancelaria oferuje również świadczenie kompleksowej i bieżącej pomocy prawnej dla przedsiębiorców, działających zarówno w formie spółek osobowych i kapitałowych, jak i dla osób fizycznych wykonujących indywidualną działalność gospodarczą. Wieloletnie doświadczenie kancelarii w zakresie obsługi prawnej klientów korporacyjnych dostarczyło jej wiedzy i know – how niezbędnych przy rozwiązywaniu problemów prawnych tego rodzaju klientów, wykraczającej poza aspekty ściśle związane ze stosowaniem prawa, bo uwzględniającej również gospodarcze realia funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla klienta korporacyjnego, Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz biegłymi innych specjalności. Kancelaria posiada ugruntowaną znajomość realiów funkcjonowania administracji publicznej i stosowania prawa i procedury administracyjnej, co pozwala wzbogacić ofertę dla firm o tę często zaniedbywaną w praktyce płaszczyznę. W toku świadczonej pomocy prawnej prawnicy Kancelarii wielokrotnie występowali w sądowych procesach gospodarczych przed sądami okręgowymi i apelacyjnymi w sprawach, których wartość przedmiotu sporu wynosiła minimum kilkaset tysięcy złotych, legitymując się znajomością realiów prowadzenia takich spraw i odnotowując na tym polu sukcesy.


Nasi klienci


Kontakt